پیچ نیم دنده سر گرد گل بزرگ

پیچ نیم دنده سر گرد گل بزرگ