پیچ قاشقک

پیچ قاشقک در انواع سایزهای 8-10 و 12 قابل ارائه می باشد.