پیچ تی با مهره کاسه نمد دار

پیچ تی با مهره کاسه نمد دار